SAMFUNNSANSVAR

Samfunnsansvar i MultiBO

Vi i MultiBO ønsker å bidra til en positiv utvikling av nærmiljøene vi er en del av, og storsamfunnet for øvrig. Å ta samfunnsansvar er en sentral del av vår agenda for å utøve ansvarlig og bærekraftig drift. Tre innsatsområder står sentralt i vår streben etter å utvise sistnevnte, disse er Miljø, Arbeidskultur og Omdømme.

Miljø

MultiBO jobber målrettet med å begrense eventuelle negative miljøpåvirkninger fra vår virksomhet. Her spiller avfallshåndtering en sentral rolle: MultiBO stiller krav til sine forhandlere og øvrige underleverandører om at alle boligprosjekt skal planlegges etter retningslinjer som sikrer at minst mulig avfall oppstår. Alt gjenvinnbart avfall skal så langt det er mulig sorteres og etterfølgende gå til gjenvinning. Vår hovedleverandør Husvik produserer etter strenge, miljømessige retningslinjer, og er SINTEF-sertifisert både på drift og selve elementproduksjonen.

Arbeidskultur

MultiBO ønsker å være en inspirerende kjedeeier. Trivsel, fagkvalitet og driftssikkerhet står i høysetet, både sentralt og ute hos den enkelte forhandler. Fra sentralt hold gjennomføres det hvert år en rekke tiltak for å bygge identitet, samhold og felles kulturforståelse, herunder jevnlige kurs ved «MultiBO-skolen», forhandlersamlinger samt turer til hovedleverandørs fabrikk i Latvia.

Omdømme

Gode relasjoner til omverdenen oppnås først og fremst gjennom den daglige adferden til hver enkelt ansatt. Sentralt i arbeidet med å skape gode forhandler-holdninger og adferd, står MultiBOs verdier. MultiBO-verdiene skal assosieres med alle bedriftens forretningsområder, og skal bidra til å anerkjenne og fremme gode prestasjoner og høye arbeidsstandarder blant ledere og øvrige ansatte.

Kjøp bolig fra katalog

Velg mellom 20 ulike boligvarianter, alle med unike særpreg og  tidsriktige løsninger.